Skip to content

次第開示

【修持軌理︰寂而恆照,照而恆寂】


智敏慧華上師教育基金會

2024/06/13

  本門與其他密宗教派不同處,乃在直接從心地法門著手。唯如此修,才能集三大阿僧祇劫的時間於一生,而得成就。今所傳之心法是當年 華藏上師住世時每天必修之法——「皈元要訣」。此法平日決不輕傳,今為紀念 華藏祖師圓寂七週年勝會,亦為仰承祖師無盡度生悲願,特殷重傳此心法。凡得灌頂、受持者,實皆曾於無量恆沙佛所,種諸善根、福德。普願受此心法者,皆得即此肉身而成佛道。

  「皈元」是改造凡夫之生滅心,皈返元初之不生滅心。眾生本有佛性,本來是佛;奈染污已久,不能當下返染還淨。須假勝法修持,方能識自本心,見自本性。先當屏息內外一切攀緣,以專一三摩地,住於「大空本覺」之中。本觀音菩薩「照見五蘊皆空,度一切苦厄」之旨,普度眾生,而證實相。即修甚深金剛般若三昧,而證自性佛。當於一切時、一切處、一切境,六識不染六塵,不去尋聲逐色,不去分別取捨。了知萬法空寂而不住著,將追逐外境之心扭轉來觀照本空本寂之自性,這就是「返聞」。

  返聞,非以耳聞聲,非以眼觀色。若以音聲、色相為覓,自然不能見如來,故須用心去聞、去見。久久,自性自然現前,就能安住於「法界大空」中,與諸佛、眾生、情、器之本體融合無間,體用齊彰,即成佛矣。或以六根、八識皈元故,返流為一明點,自然現前;精進既久,則時現在前。然此明點為第八識之幻跡,不可執為實有,以自性常住空寂故。又菩提心之顯現,亦始於此明點;擴而充之,諸佛妙相乃至十方三世恆沙剎土皆於中現。故知「萬法唯心」,天堂、地獄由此心所造,四聖、六凡由此心所作。

  凡人捨報,萬物帶不去,唯有「業」隨身。所以真實修持者,當於二六時中,「都攝六根,淨念相繼」。自心如鏡,物來即現,物去不留。如有絲毫染污,就要急忙扭轉來觀照自性,乃至「寂而恆照」、「照而恆寂」之地。或則思維以種種方便,廣度眾生,而無一得度者。總之,此心非住本體,即起妙用。如是,才望即身成佛。

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第7期〈華藏上師圓寂七週年紀念法會紀實.傳「皈元要訣」開示〉