Skip to content

修持開示

大圓滿修持心要(二)


智敏慧華上師教育基金會

2024/07/19

  在修妥噶之前,我們必須先明白且卻的見地。茲分述如下︰

一、生佛平等

  《華嚴經》說︰「心佛眾生,三無差別;實相現前,如如不動。」此謂眾生與佛不二之體性,猶如真如之不動。

  「生佛平等」並非用意識去想「我與佛平等」,而是真實了悟︰自己本來清淨的體性,與諸佛、眾生的清淨體性,融為一體,平等不二。此體在佛不增、眾生不減,不生不滅,光明遍照,能生萬法。所以就根本講,且卻的見地和禪宗不二。

  不過,且卻有其殊勝的方便,例如︰

一、先經上師灌頂,傳承加持。上師上承諸佛五智法流,灌注弟子身心,令他快速覺悟真心。

二、行者起修之初,即虔發菩提大願——為度眾生願成佛,以度盡眾生為己任。以此因地心,決定當來將證果地覺。

三、特別在修持上,要求時時了見本空本寂、清淨無礙的體性;了知所見、所聞、所思、所想,皆為夢幻,皆自心幻現。

  如斯方能於修持中——不論動中靜中——都能隨順法性,如輕舟駕浪,隨高隨低,不起分別。法性本來如斯自由自在,任運無礙。故修到大圓滿,即無須執著一定要修什麼法、要得到什麼,或者一定要住心於何處。「無所得」為真得,「無所住」即為最佳的住處。

二、法界諸相,猶如夢幻

  法界涵攝情、器、時三世間(四聖六凡,宇宙中一切山河大地、日月星辰、淨土穢土,以及過去世、現在世、未來世),皆為夢幻。凡思想可及、語言可達、文字可述之一切心、一切境,皆空花水月,終歸寂滅,究竟不可得。

  《金剛經》說︰「若以色見我,以音聲求我,斯人行邪道,不得見如來。」佛為實語者,決無妄語。故知一切相、一切念皆幻,皆為鏡中影像,非有非無。無奈眾生總是不信,自認有眼能見、有耳能聞,樣樣真實;殊不知所見所聞,皆夢中事。

  「夢中明明有六趣,醒後了了無大千」,惟須悟證,方能了知︰涅槃、生死皆如昨夢,宇宙一切皆空,唯真心不空。