Skip to content

修持開示

大圓滿修持心要(五)


智敏慧華上師教育基金會

2024/05/21

七、自心即佛,成佛乃證自己本心

  自心即佛即法界。成佛乃證自己本心,非從外得。如迷途稚子,找到爹娘;爹娘是他本有,非因尋覓而有。

  一切淨法、染法,諸佛、眾生,輪迴、涅槃……亦皆自己本有,體性本具如斯功能。雖然幻化,非從外得;一切真空妙有,皆具足於自心。

  時時照了一切相、一切念而不住,照了過去心、現在心、未來心,三心不可得;以無執著故,輪迴根斷。確信法界即佛自心,自心猶如晴空,不生不滅……。

  堅忍不拔,恆常如斯安住自心,即得解脫輪迴,長登彼岸。

八、希望、恐懼二心齊泯,佛性現前

  直觀自性本體。一切塵相、心念,不起分別。天堂地獄,不欣不厭;佛來魔來,不喜不懼。希望、恐懼二心齊泯,佛性現前。

  平日用功,當精勤於返聞體性,安住「明空不二」大定。此為諸佛一路涅槃門,亦為一切眾生大解脫門。如是安住,不染塵相、識執,本淨自然顯現。

  如鏡蒙塵,塵除明淨自現,並非另外尚有一明淨可得,或另外尚有一佛可證,故此後毋須再去追尋、希求,或者將心待悟等等。當知此希求、待悟之心,亦為流轉六道之根本,皆為生滅。以生滅心取證不生滅,如沙煮飯,終不可得。

  密宗下三部作本尊觀,無上部直觀體性佛,亦即直觀本尊之體性。

  體性無相,無可撈摸。觀照之時,妄念如瀑流;無須壓抑,但了其妄,不追不隨。只是遇事不染,即「轉妄念為淨念」;「轉用不轉體」,念頭還是有,用途不同。用於六塵、八識之分別取捨,即為妄念;用於返聞自性,或思維以種種方法廣度眾生——度盡眾生已,實無一眾生得度者——即為「淨念相繼,得三摩地」。

  茲恭錄 華藏祖師在〈發菩提心義訣〉一文中之誡勉,每每恭讀至此,似感法流湧現,常不禁心弦震慄,感愧無已。敬錄於後,作為本文之總結,實為本文之精髓︰「佛言︰『一切眾生皆有佛性,我是已成之佛,汝是未成之佛。過去諸佛如是悟、如是修、如是證,未來諸佛亦如是悟、如是修、如是證,我今亦如是悟、如是修、如是證。』望為勉旃。」

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第33期