Skip to content

修持開示

持戒功德(一)


智敏慧華上師教育基金會

2024/05/21

  戒,梵稱「尸羅」,亦云「毗尼」,義為「清涼」;能滅三業之過愆,返回本元之清淨。

  釋佛云︰「我滅度後,當以戒為師。」因戒得定,因定發慧。若無戒行,如碗有漏,難以儲存功德;又如淨碗,雖儲甘露,復摻諸穢,永遠不能純淨。故戒為萬行之先鋒、六度之基礎,也是菩提大道之資糧、無邊苦海之舟筏。

  我們若要莊嚴法身,當以戒為師;若要消除煩惱,當以戒得清涼。

  諸佛之所以制戒,皆為令眾生永久離苦得樂。猶如世間之制憲,能令百姓有所遵循,知何者為罪犯,何者為良民;士農工商,各有所依。種種佛戒,亦復如是。

  如持三皈、五戒得人身,十善戒報生天道;具足戒出生死愛河,得羅漢果位;菩薩戒六度萬行,直至菩薩;密乘諸戒,則可即身成佛。

  恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第19期