Skip to content

修持開示

持戒功德(二)


智敏慧華上師教育基金會

2024/05/21

●戒行分「作戒」及「無作戒」

一、作戒

  色、心為體。

  乞戒者初發大心,從師請受,五中翹誠,納戒於懷,日日持誦,晨夕檢察。懺其違犯,而予還淨;悔於未來,永不再作。

二、無作戒

  唯實相心以為戒體,亦即「自性戒」。

  戒子於一切時、一切處,止惡防非而顯戒體,進而達「無言非戒,無行非定」之境。故出言吐辭、舉手投足,無一非戒體之任運。

  芸芸眾生,凡有思想者,即蕞爾蟲蟻,皆本具佛戒,圓滿無缺;唯因無始迄今,塵遮已久,故應再受。藉戒行以防非止惡,防三惡,止三惑;納戒法以為外緣,得彰顯本具之清淨菩提妙心。

  一切聖凡諸戒,皆以心為體,故知「心即是戒,戒即是心」;心無形色,戒亦無色相,卻能流布戒子身心,盡未來際成就大果。故受戒佛子,須發殷重心,作難遭想,一心專精,竭誠虔敬,納受戒法,則如仰完器,方能承受法流;一念雜染,即如覆器,終無所盛。

  凡能懂得戒師語言之六道有情,皆應乞受戒法;以戒德無量,難以盡述。《大智度論》云︰「大惡病中,戒為良藥;大怖畏中,戒為守護;大闇冥中,戒為明燈;諸險道中,戒為橋樑;大海水中,戒為舟筏。」

  總之,凡持戒者,皆名「第一清淨」,菩提道中無有障礙,信願行證,直達菩提。

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第19期