Skip to content

修持開示

持戒功德(四)


智敏慧華上師教育基金會

2024/06/12

●持十重戒功德

 一切聖凡諸戒,皆以十重戒為基。

 能堅持十重戒,即具足十波羅蜜,成就佛身;並具足功德,得大神通,放大光明,證諸佛一切種智。

1.持不殺戒

 能得金剛不壞之身,壽命無量,不可窮盡。

2.持不偷盜戒

 具足檀波羅蜜,能分身滿十方界,作釋、梵、四天之王。

3.持不淫戒

 得馬陰藏相、金色之身,眾生見者,怖畏即除;斷除煩惱,名稱普聞於十方。

4.持不妄語戒

 得四無礙的辯才,一音演說,得令十方眾生普聞,聞者解脫。

5.持不飲酒戒

 得大智慧,一念中能聽十方諸佛之語,及一切眾生之語,乃至知一切佛心及眾生心。

6.持不說在家、出家、菩薩罪過戒

 能得漏盡通,五眼、六通具足。

7.持不慳貪戒

 能得一切種智,一切無礙,眾生見者無不發菩提心。

8.持不瞋恚戒

 能得三十二相、八十隨好,眾生見者皆發菩提心。

9.持不自讚毀他戒

 生生之處,能得十方聖凡歡喜、讚嘆;凡聞其名者,都能住於不退轉之地。

10.持不毀謗三寶戒

 能具足三乘聖賢之道,一音演說,聲滿十方;令一切眾生一時皆能悟道,並得成佛。

 以上是屬於律儀戒部分。

 此外,持六度戒,能圓滿六波羅蜜,而登彼岸;持饒益有情戒,能圓滿功德,究竟佛地;持密乘諸戒,能即身成就,圓滿法、報、化三身。

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第19期