Skip to content

修持開示

〈七十八年元旦閉關開示〉︰憶念心月,得承加持


智敏慧華上師教育基金會

2024/05/24

  諸位或許要問︰「法界中佛菩薩無量無邊,對於眾生都是抱持著『無緣大慈,同體大悲』的精神而普度,何以傳承的加持力總是加持在弟子的身心呢?」這在《楞嚴經.大勢至菩薩念佛圓通章》有云︰「十方如來,憐念眾生,如母憶子。若子逃逝,雖憶何為?子若憶母,如母憶時,母子歷生,不相違遠。若眾生心,憶佛念佛,現前當來,必定見佛,去佛不遠。不假方便,自得心開。如染香人,身有香氣,此則名曰『香光莊嚴』。」諸佛普度眾生的心是周遍而平等的,對於每一個眾生,都像母親憐念自己的愛子不斷地憶念、不斷地加持;但是並非每個眾生都能承受加持,乃因眾生不能領悟這關鍵——憶念諸佛。

  諸位今天在此憶念,並深信傳承之加持,則加持力(光明甘露)就能進入觀想者的身心——相互憶念,不相違遠。「加持」像宇宙中的總發電廠,我們的精舍、壇城像分廠,將電流通向每一眾生心中;通過三密觀想的修持,打開了心中電流的開關,點亮心中佛性光明的燈泡。而一般眾生不但不懂得憶念諸佛,開啟心中的光明,反將心力浪費在追逐世法,鑽入如須彌山一般的六塵大山;這樣,諸佛菩薩無論如何再加持,眾生的心光又如何能顯耀呢?

  觀想心中的明月,就是憶念諸佛的體相,就是「點亮心中的燈泡」。《大乘本生心地觀經》中,文殊菩薩問佛︰「心無形相可尋,當依何相狀修心?」佛答︰「可觀菩提心相,如清淨滿月,明朗懸於胸臆……。」故觀此心月即可得到諸佛的加持。若更進一步觀咒字、咒輪放光遍法界,上供下施,自他同度,不僅消自己罪障,更令法界眾生離苦得樂;當此之時,即與菩薩無異。

  若更進一步安於本來如是,無為無作而心光、咒音本來遍滿法界,大悲如朗月——「寂而恆照,照而恆寂;體用不二,本自如如」,如是則與佛無異矣!

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第17期〈七十八年元旦閉關開示.慧華上師開示(元月三日)〉