Skip to content
header-dharma-talk-large

上師開示

上師開示

 無上大密法,珍貴異常,在此娑婆世界,前後祇有三次說法︰一係無量劫前,現生上王佛曾演說一遍;目前賢劫千佛,祇本師釋尊親為敷演,其餘九百九十九尊佛均秘而不宣;直待百千萬億劫後,文殊生王佛出世,始得聽聞最後一次說法,以後即永無機緣。

 此心法——蓮華心要,上根行者,如認真精進修持,定可即身成佛;次者根器雖差,但能精勤修持,最低亦可淨業往生,故其珍貴可知。本心法一代原僅限傳一人,然今不惜打破祖規,普遍傳授,深盼各受持者,能珍視此不世奇緣。

 夕陽黃昏,努力精進,一心淨信,俾不負歷代祖師之付託與本師傳授此法之厚望也。

修持開示

持戒功德(五)

 戒不可捨,只能還淨或再受。犯戒不還淨,即非菩薩,是名外道。  既受戒,須發心護持戒體,廣度有情;眾生無盡…

閱讀文章
智敏慧華上師教育基金會
2022/03/08

修持開示

持戒功德(四)

●持十重戒功德  一切聖凡諸戒,皆以十重戒為基。  能堅持十重戒,即具足十波羅蜜,成就佛身;並具足功德,得…

閱讀文章
智敏慧華上師教育基金會
2022/03/08

修持開示

持戒功德(三)

●持菩薩戒,具足八種殊勝 (1)趣道聖  猶如大鵬鳥,舉翅一飛可至十萬八千里;戒子復如是,達菩提道速,直入無…

閱讀文章
智敏慧華上師教育基金會
2022/03/08

修持開示

持戒功德(二)

●戒行分「作戒」及「無作戒」 一、作戒  色、心為體。  乞戒者初發大心,從師請受,五中翹誠,納戒於懷,日…

閱讀文章
智敏慧華上師教育基金會
2022/03/08

修持開示

持戒功德(一)

 戒,梵稱「尸羅」,亦云「毗尼」,義為「清涼」;能滅三業之過愆,返回本元之清淨。  釋佛云︰「我滅度後,當…

閱讀文章
智敏慧華上師教育基金會
2022/03/08