header-temple-large

圓覺傳承

圓覺宗不共心印歷代傳承祖師簡介

  圓覺宗不共心印傳承,由釋迦牟尼佛於法華會後密傳文殊師利菩薩,次傳蓮華生大士。貝雅達賴金剛上師於法界光明不思議境界中,親見蓮華生大士,直付諸佛心印,再傳諾那呼圖克圖,後傳蓮華金剛藏聖者,至智敏.慧華金剛上師,迄今嫡傳七代。此佛佛唯傳本體之不共心印傳承,極近深密,脈絡分明,實為佛法之心中心,密宗之正法眼藏。

圓覺宗第五代祖師

普佑護國法師諾那呼圖克圖

祖師原籍西康,清同治四年(歲次乙丑)五月十五日,生於昌都之噶爾氏家族,乃類烏齊寺金塘活佛第七世轉世。三歲迎入本寺,被尊為「噶熱喇嘛」;五歲皈依生生世世之根本上師…

延伸閱讀