header-temple-large

圓覺傳承

圓覺宗不共心印歷代傳承祖師簡介

  圓覺宗不共心印傳承,由釋迦牟尼佛於法華會後密傳文殊師利菩薩,次傳蓮華生大士。貝雅達賴金剛上師於法界光明不思議境界中,親見蓮華生大士,直付諸佛心印,再傳諾那呼圖克圖,後傳蓮華金剛藏聖者,至智敏.慧華金剛上師,迄今嫡傳七代。此佛佛唯傳本體之不共心印傳承,極近深密,脈絡分明,實為佛法之心中心,密宗之正法眼藏。

圓覺宗第四代祖師

大成就法王貝雅達賴祖師

祖師本地為金剛手菩薩。清道光七年(歲次丁亥)七月初十蓮師聖誕日,生於西康之覺氏家族。以「覺.瑞津」之名,普聞於康藏,乃各宗派所崇仰之大成就者。十五歲皈依德吉若巴上師,被認證為大伏藏師達先桑丹林巴之轉世。 祖師一生受學之上師極多,包括著名的卓千寺第四世法王卓千彌覺南喀多傑上師、楚布寺第十四世噶瑪巴德秋多傑上師、達隆寺帕確札巴貢瑟上師等。 祖師一生專志修持,終生於康區各處聖地閉關,成就之現量頗多。不僅於定中親見蓮師,更多次安住光明夢境,遊於蓮師銅德宮。 清光緒廿三年(歲次丁酉)三月初三,祖師圓寂,法體化虹,縮如嬰兒。荼毘後,成舍利蘊。

延伸閱讀