Skip to content

祖師大德開示|經典

普賢行願品輯要疏—諦閑大師輯要


作者:諦閑大師

出版社:金剛贈經會

出版日期:1998 年 7 月 10 日 初版

下載eBook
PDFDOCX

普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已,告諸菩薩及善財言:善男子!如來功德,假使十方,一切諸佛,經不可說不可說佛剎,極微塵數劫,相續演說,不可窮盡。若欲成就此功德門,應修十種廣大行願。何等為十?一者、禮敬諸佛,二者、稱讚如來,三者、廣修供養,四者、懺悔業障,五者、隨喜功德,六者、請轉法輪,七者、請佛住世,八者、常隨佛學,九者、恒順眾生,十者、普皆回向。