Skip to content

經典

佛說大梵天王問佛決疑經


出版社:金剛贈經會

出版日期:2011 年 2 月 8 日 三版

下載eBook
EPUBPDFDOC

《人天眼目》卷5〈宗門雜錄〉:「王荊公問佛慧泉禪師云:『禪家所謂世尊拈花,出在何典?』泉云:『藏經亦不載。』公曰:『余頃在翰苑,偶見《大梵天王問佛決疑經》三卷,因閱之,經文所載甚詳。梵王至靈山,以金色波羅花獻佛,捨身為床座,請佛為眾生說法。世尊登座,拈花示眾。人天百萬,悉皆罔措。獨有金色頭陀,破顏微笑。世尊云:吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,分付摩訶大迦葉。此經多談帝王事佛請問,所以秘藏世無聞者。』