Skip to content

祖師大德開示

萬善同歸集


作者:智覺禪師

出版社:金剛贈經會

出版日期:2004 年 5 月 15 日 再版

下載eBook
DOCXPDF

萬善同歸集所申。自他兼利。頓漸俱收。自利者‧助道之圓門。修行之玄鏡。利他者‧滯真之皎日。二見之良醫。頓行者‧不違性起之門。能成法界之行。漸進者‧免廢方便之教。終歸究竟之乘。若信之者‧則稟佛言。若毀之者‧則謗佛意。信毀交報。因果歷然。略述教海之一塵。普施法界之含識。願弘正道。用報佛恩。