Skip to content

共修法會

蓮師薈供法


(限受法灌頂者)

昔日蓮師與藏土緣盡,將往羅剎國度眾。蓮師在藏王、弟子等恭送者面前,騰空而去,並且開示:「我無來去,惟信我者,我即現前而為說法。每月初十,我自來探視諸弟子。」此即後世每月初十修「蓮師薈供」之由來。因此 智敏、慧華上師住世時,每月初十必舉辦「蓮師薈供」,實因初十修薈供能令弟子得到蓮師殊勝的加持,並具足供養上師、本尊、護法之功德,不僅能快速積聚福慧資糧,並能懺罪消除業障,速得成就。

上師慈悲開示,蓮師為阿彌陀佛、觀世音菩薩,釋迦牟尼如來,身口意三密之金剛應化身,持咒時,心量廣大,發大菩提心,觀想情器一切如幻,如幻度盡一切眾生,皆能離苦得樂,住於體性大空,如此修,即是無上心法。

茲將諾那祖師開示每月初十參加蓮師薈供法會之功德摘錄如下:

申月初十日(夏曆[農曆]七月初十)

凡行者於此日修大士法,可以去病免難,長壽有威權,神通具足,當得見大士,證成大士身。臨命終時,得往生大士國土。欲求成佛者,即得成佛。凡所希求,無不隨願滿足。

寅月初十日(夏曆[農曆]正月初十)

行者於此日修大士法,能得大威權,一切天魔神鬼、人、非人等,悉皆畏服聽命,且能除地水火風空五大所生諸病,凡有所求,無不如願成就。

卯月初十日(夏曆[農曆]二月初十)

行者於此日修大士法,能令牲畜繁盛,衣食豐足,獲大福利,一切眾生悉能聽命。且因佛力加被,夜夢吉祥,並能於夢中,預知末來吉凶。一切所求,無不如願成就。

辰月初十日(夏曆[農曆]三月初十)

行者於此日修大士法,一切風鬼、無常鬼、地獄鬼、八方神道等,皆不敢侵害。並能了知世出世間一切諸法,且顯密圓通,不破戒律,得大智慧,成就金剛身。

巳月初十日(夏曆[農曆]四月初十)

行者於此日修大士法,凡欲避免星宿不祥,喪嫁葬娶,月日不吉,並旅行平安等,一切希求,無不如願滿足。

午月初十日(夏曆[農曆]五月初十)

行者於此日修大士法,能有降服龍王、及一切外道,與天魔神鬼等眾悉皆聽命等功德。

未月初十日(夏曆[農曆]六月初十)

行者於此日修大士法,能有消災延壽、免除疾病苦厄,且權威熾盛,辯才無礙,外道不能加害,一切眾生凡有所求,行者皆能如願施予等功德。

酉月初十日(夏曆[農曆]八月初十)

行者於此日修大士法,能使乾癆等難醫難死諸病,皆得除瘥。並得百姓繁衍,衣食豐足,財物富有,所願成就等功德。

戌月初十日(夏曆[農曆]九月初十)

行者於此日修大士法,能有免除年月日時運氣不祥,消除惡夢、及家事不順,與夫求成佛者易得成佛等功德。

亥月初十日(夏曆[農曆]十月初十)

行者於是日修大士法,能使一切病魔、鬼魔、外道邪法,不能加害,且鬼神等眾,悉皆恭敬聽命;以及求證金剛者,即得成大金剛等功德。

子月初十日(夏曆[農曆]十一月初十)

行者於此日修大士法,能滅破戒、謗佛、謗法、妄語、惡口等罪。

丑月初十日(夏曆[農曆]十二月初十)

行者於此日修大士法,能令壽數未盡者,免除危病,數盡而死者,直生極樂世界,或往生大士國土,究竟成就無上正等正覺。